STICHTING Health for Nepal      
Steun de kansarme kinderen;  NL 72 INGB 0007747860
 
 

Wie zijn wij . . . . over ons;

Een kleinschalige stichting, ontstaan uit een initiatief van Anoeska de Bekker. Het bestuur geeft de stichting sturing aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in de statuten. De stichting heeft geen ambities om groot te worden teneinde alles beheersbaar te houden. De stichting verwezenlijkt haar doelen onder meer  door het werven van fondsen, sponsoren, donateurs en vrijwilligers en waarborgt dat alle gelden en goederen daadwerkelijk voor de volle 100% terecht komen bij de diverse projecten. 

B e l e i d s p l a n.

1.     Inleiding

2.     Strategie

a.     Statutaire doelstelling

b.     Afwezigheid winstoogmerk

c.      Bestemming liquidatiesaldo

3.     Beleid

a.     Te verrichten werkzaamheden

b.     Werving en beheer van gelden

c.      Vermogen van de instelling

d.     Bestedingsbeleid

e.     Beschikken over het vermogen van de instelling

 

4.     Overige

1.   Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Health for Nepal, hierna afgekort HFN, het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de oprichtings - bestuursvergadering en goedgekeurd. Het beleidsplan zal jaarlijks, indien nodig, worden aangepast.

2.   Strategie

Statutaire doelstelling

HFN heeft als doel: het bieden van kleinschalige hulp aan arme mensen, met name kinderen en ouderen, die deel uit maken van de laagste kasten in Nepal, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting HFN.

 Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. HFN streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat HFN de et activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Een eventueel batig liquidatiesaldo zal moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.  

 

3.   Beleid

Te verrichten werkzaamheden

- Het werven van fondsen en medische hulp ten behoeve van de doelstellingen  

- Het werven van donateurs.  

- Het werven van natuurlijke personen welke een kind op afstand adopteren middels het jaarlijks ter beschikking stellen van een geldbedrag wat zal worden aangewend voor scholing en gezondheidszorg.  

Door het uitvoeren van bovenstaande activiteiten, draagt de stichting bij aan de  realisatie van de doelstelling welke zijn omschreven in de statuten en -  hieronder verkort weergegeven;   

- Het bieden van medische bijstand in overeenstemming met de doelstelling  

- Het bieden van financiele bijstand in overeenstemming met de doelstelling, door  onder meer het inzetten                          van de te werven fondsen ten behoeve van primaire levensbehoeften gezondheidszorg en onderwijs.  

 

Werving en beheer van gelden

HFN werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten  

-       Opzetten van inzamelingsacties  

-       Verkoop van Nepalese artikelen  

-       Interesseren van sponsoren  

-       Zoeken van donateurs  

-       Opzetten en in stand houden van een wervende website     


Vermogen van de instelling

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting  

 

Bestedingsbeleid

HFN besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de diverse projecten.  

 

Beschikken over het vermogen van de instelling

Op grond van de statuten van HFN heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.  

 

4.   Overige

Beloningsbeleid  

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.